Privacyverklaring Dorpsbelangen Dalen

Achtergrond

De gemeente Dalen wordt in 1998 opgeheven door de gemeentelijke herindeling.​ Vervolgens is de Vereniging Dorpsbelangen Dalen in 1999​ ontstaan. Het doel van deze vereniging is:

 • de leefbaarheid van het dorp Dalen te waarborgen.​
 • het behartigen van de belangen van de inwoners.​
 • gesprekspartner voor de inwoners van Dalen richting de nieuwe gemeente Coevorden voor de provincie en andere instanties.

Om bovenstaande doelen te realiseren zijn er diverse werkgroepen in het leven geroepen die onder de Vereniging Dorpsbelangen Dalen vallen.

Vereniging Dorpsbelangen Dalen, gevestigd aan De Spil 4H 7751 HD Dalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

Dhr. E. Bulle is de Functionaris Gegevensbescherming van Vereniging Dorpsbelangen Dalen Hij is te bereiken via:
secretaris@dorpsbelangen-dalen.nl,
De Spil 4H
7751 HD Dalen
06-30066131

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Vereniging Dorpsbelangen Dalen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats 
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Vereniging Dorpsbelangen Dalen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van mensen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Via de website www.samendalen.nl kunnen we echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@dorpsbelangen-dalen.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Vereniging Dorpsbelangen Dalen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van eventuele nieuwsbrieven
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming 

Vereniging Dorpsbelangen Dalen neemt zijn verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vereniging Dorpsbelangen Dalen) tussen zit.
Vereniging Dorpsbelangen Dalen gebruikt hardware en software die ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig worden opgeslagen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Vereniging Dorpsbelangen Dalen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Vereniging Dorpsbelangen Dalen verkoopt uw gegevens niet aan derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Vereniging Dorpsbelangen Dalen gebruikt als communicatiemiddel de site www.samendalen.nl. Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. Dorpsbelangen Dalen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
De website is voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Dorpsbelangen Dalen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@dorpsbelangen-dalen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vereniging Dorpsbelangen Dalen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Vereniging Dorpsbelangen Dalen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van Dorpsbelangen Dalen via emailadres secretaris@dorpsbelangen-dalen.nl. 

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.