Werkzaamheden De Bente-De Loo

De aanleg van de nieuwe bestrating van De Loo en de aanleg van het fietspad verlopen voorspoedig. Toch blijft de omleiding nog tot eind maart in stand. Dat komt doordat in De Bente de komende maanden ook nieuwe riolering wordt aangelegd.

Wat is inmiddels klaar?

Samen met de Werkgroep verkeer, veiligheid en vervoer van Dorpsbelangen Dalen is een ontwerpplan gemaakt voor het treffen van verkeersmaatregelen op de wegen De Loo, Looweg en De Bente en het verbeteren van het bestaande fietspad langs De Loo. 

De kruisingen op De Loo en Looweg zijn aangepakt. Het fietspad langs De Loo is verbreed. Inmiddels is de nieuwe bestrating voor het grootste deel klaar. Voor kerst was het straatwerk tot ongeveer 100 meter voor de grens van de bebouwde kom Dalen gereed.

Wat gebeurt er verder?

In 2021 start aannemer Sallandse Wegenbouw met het afronden van het straatwerk op De Loo. Vervolgens wordt gewerkt aan de herinrichting van De Bente. Het betreft hier het weggedeelte van de bebouwdekom-grens Dalen tot en met de kruising van De Bente met Achterbente. 

Rioolwerkzaamheden De Bente 

Het bestaande riool in De Bente is kortgeleden onderzocht. Hieruit is gebleken dat een gedeelte van het riool is aangetast. Ondanks dat het vervanging nog niet spoedeisend is, gaat de gemeente nu wel over tot het vervangen van het riool. Dit is ook praktisch, omdat de bestrating van De Bente eruit wordt gehaald vanwege de herinrichting. De Bente krijgt een gescheiden riool- en regenwaterafvoer.

Planning

De aannemer is eind september 2020 gestart en het werk zou in februari 2021 gereed zijn. Door de extra werkzaamheden aan het riool verwachten zij, bij normale weersomstandigheden, nu medio maart 2021 de klus af te ronden. 

Omleidingen tot eind maart

Voor het snelverkeer blijft de omleiding via de N34. Voor lokaal verkeer blijft de omleidingsroute via de Achterloo en de Reindersdijk. Fietsverkeer leiden we over de Oude Coevorderweg. Op de Loosche Mars worden tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld, met behoud van bereikbaarheid van de aanliggende percelen. 

Informatie

Vanwege de ingezette maatregelen rondom COVID-19 zijn de bewoners via een bewonersbrief schriftelijk geïnformeerd.  De Werkgroep Verkeer, Vervoer en Veiligheid van Dorpsbelangen is van de werkzaamheden op de hoogte. Verder deelt de gemeente de informatie ook met ‘SamenDalen’. 

Fotoalbum

De weg is nu niet toegankelijk, maar via de link naar het fotoalbum kun je zien hoe ver de aannemer is en wat er gebeurd is de afgelopen maanden.