Ruim 1,4 miljoen voor innovatieproject met hybride
warmtepompen

Het project ‘Aardgasvrij Dalen’ speelt zich momenteel af in het dorp Dalen en is ontstaan vanuit de bewonersgroep DuurzaamDalen.
Naast dit project van DuurzaamDalen vindt er de komende drie jaar een grootschalig experiment plaats waarbij hybride warmtepompen op afstand slim gemeten en aangestuurd kunnen worden. Honderd huishoudens in Dalen kunnen deelnemen aan het experiment dat woningen gezamenlijk ‘slim’ en duurzaam wil gaan verwarmen. Doel van het experiment is tweeledig: het ontlasten van het elektriciteitsnet door slimme aansturing van de pompen en besparing op het elektriciteitsverbruik door de warmtepomp.

Het experiment wordt geleid door een consortium van partijen bestaande uit Enablemi (Groningen), Enexis (’s-Hertogenbosch), Intergas (Coevorden), Inversable (Deventer), Voorstroom (Deventer), Samen Energie Neutraal (Meppel) en TU Eindhoven hebben recentelijk een subsidie ontvangen van ruim € 1,4 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken voor het uitvoeren van een innovatieproject.

Het doel van dit project is het onderzoeken van het effect van de aansturing en hoeveel deze beloning kan of moet zijn. De bewoners behouden zelf de vrijheid om te kiezen of en wanneer er gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid.

Het mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds kan de bewoner gas besparen en anderzijds ontstaat meer ruimte op het elektriciteitsnet. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om meer huishoudens van hybride warmtepompen te voorzien.

Voorkomen rem op hybride warmtepompen

Het overheidsbeleid is erop gericht meer hybride warmtepompen te installeren. Op die manier kan aardgas worden bespaard. Door deze verwachte toename van hybride warmtepompen kan het elektriciteitsnet op wijkniveau overbelast raken.
Dat wordt ook wel ‘congestie voor afname’ genoemd. Met name in bestaande woonwijken kan dat tot problemen leiden, doordat huizen geen zwaardere aansluiting kunnen krijgen (en dus geen elektrische auto en/of warmtepomp kunnen aansluiten).

Slim aansturen

In het project wordt gekeken op welke manier de hybride warmtepompen kunnen worden aangestuurd. Zodanig dat op momenten dat congestie dreigt te ontstaan, toch een hoog warmtecomfort in de woning wordt behouden en tegelijkertijd netcongestie wordt voorkomen of wordt opgelost. Hiertoe wordt zowel soft- als hardware ontwikkeld. Men wil uiteindelijk de hybride warmtepompen gemeenschappelijk kunnen aansturen, zodat een collectief van huishoudens kan bijdragen aan congestiemanagement (voorkomen van onder- en overbelasting, m.a.w. spitsmijden). Hiertoe wordt een open communicatiestandaard ontwikkeld.

Locatie

De ontwikkelactiviteiten worden bij de projectpartners uitgevoerd, allemaal gevestigd in Nederland. Een fysieke pilot vindt daarna plaats in het dorp Dalen (gemeente Coevorden). In dit project wordt in eerste instantie gekeken naar het verzorgingsgebied van Enexis. In het project worden de nodige randvoorwaarden gecreëerd om herhaling bij andere netbeheerders mogelijk te maken. De recent opgerichte werkgroep “Open Standaard Hybride Warmte Pompen” binnen Netbeheerder Nederland is aangesloten.

Subsidie

De subsidie is op 19 december 2022 verleend door de Minister voor Klimaat en Energie en is afkomstig uit het budget van de MOOI-regeling, binnen het thema “Gebouwde Omgeving”.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sarah Lemanschik van
Enablemi B.V.
sarah@enablemi.com, tel 06-38911236
of de Werkgroep DuurzaamDalen.