Milieueffectenrapport Waterinjectie NAM

Om de inwoners van Dalen te informeren over de ontwikkelingen rond de afvalwaterinjectie in gasvelden, plaatst Dorpsbelangen Dalen dit persbericht van de NAM op SamenDalen.

Milieueffectenrapport waterinjectie

Het Milieueffectenrapport waterinjectie Schoonebeek wordt verwacht in 2022. Ook het 6-jaarlijks her-evaluatierapport Twente wordt later verwacht.

Zoals in eerdere berichtgeving is aangegeven, was NAM van plan deze herfst het milieueffectenrapport over de waterinjectieplannen rond Schoonebeek af te ronden en in te dienen bij de commissie MER. Door verschillende ontwikkelingen rond de waterinjectie in Twente, het verscherpt toezicht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de effecten daarvan op de uitwerking van de concrete plannen voor waterinjectie rond Schoonebeek, moeten we de eerder gecommuniceerde tijdsplanning echter aanpassen.

Onderzoek locatie Tramweg

Nadat dit voorjaar bleek dat we put ROW2 op de locatie aan de Tramweg in Rossum (gemeente Dinkelland) niet meer konden repareren, besloten we deze put voorgoed af te sluiten. Op verzoek van Staatstoezicht op de Mijnen is – in afwachting van de nodige onderzoeken bij put ROW2 – ook put ROW7 op deze locatie tijdelijk buiten bedrijf genomen. De NAM heeft inmiddels aan SodM de nodige informatie verstrekt, maar op verzoek van SodM vindt nog aanvullend onderzoek plaats. Naar verwachting krijgt SodM de resultaten van dit extra onderzoek eind dit jaar. De twee andere waterinjectielocaties rond Rossum nemen we na de huidige onderhoudstop in Schoonebeek in de loop van dit jaar weer in gebruik.

Tweede her-evaluatie waterinjectie Twente

Iedere zes jaar voert NAM een evaluatie uit op de waterinjectie in Twente. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft NAM de volgende her-evaluatie met een jaar vervroegd naar dit jaar. Volgens de vergunning is het doel van deze tweede her-evaluatie om na te gaan of waterinjectie nog steeds de meest geschikte verwijderingsmethode is voor het productiewater uit Schoonebeek. Hiervoor gelden een aantal criteria zoals milieueffecten, risico’s en kosten. Adviesbureau Royal HaskoningDHV en onderzoeksinstituten verbonden aan de Universiteit Twente, zijn betrokken bij dit rapport. De eindoplevering van dit rapport verwachten we in het voorjaar van 2022, aangezien de onderzoeksresultaten van put ROW2 en de bevindingen van SodM ook opgenomen zijn in dit eindrapport.

Milieueffectenrapport Schoonebeek

Bovenstaande ontwikkelingen hebben ook effect op de planning van de plannen rond de waterinjectie in de regio Schoonebeek. Naar verwachting zal medio zomer 2022 het MER-rapport klaar zijn om voor te leggen bij de commissie-MER voor hun advies op deze plannen. Voortschrijdend technisch inzicht heeft ook geresulteerd in het laten vervallen van een leidingtracé, omdat we de locatie Dalen-2 aan de Broekkampsdijk niet meer ombouwen tot waterinjectielocatie.

Hoe verder?

Omdat er de komende tijd nog veel onderzoek plaatsvindt, is een exacte tijdsplanning nog niet te geven. Zoals aangegeven verwachten we volgend jaar alle rapporten en onderzoeken te publiceren. Op onze website NAM.nl en via de NAM Omgevingsapp communiceren we over de voortgang. Ook verspreiden we later dit jaar een update van de omgevingskrant zodat iedereen op de hoogte is van de laatste stand van zaken over de nieuwe waterinjectieplannen in de regio Schoonebeek.
Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen via de website van de NAM: www.NAM.nl

Algemene informatie voor inwoners van Dalen

Inwoners van Dalen kunnen voor algemene informatie terecht bij Dorpsbelangen Dalen. Neem voor vragen contact op via de mail via deze link: e-mail.