Duurzaamheidsimpuls sportpark ’t Grootveld

De gemeente Coevorden heeft voor de 14 buitensportverenigingen beleid ontwikkeld met betrekking tot de thema’s Kwaliteit van de velden, Ledverlichting en Toegankelijkheid. Aanleiding hiervoor is een duurzaamheidsimpuls die de gemeente de betreffende sportverenigingen gaat geven zodat de velden voor de lange termijn toekomstbestendig worden.

Duurzaamheid

Over de duurzaamheidsimpuls van de Velden en Ledverlichting is er inmiddels overeenstemming tussen de VV Dalen en de gemeente. Wat bij de opwaardering van de velden cruciaal is, is om rondom de velden ‘openheid’ te creëren. Dus meer licht, wind en zon op de velden. Dit houdt concreet in dat er rondom de velden gesnoeid/gekapt moet worden om de velden werkelijk  toekomstbestendig/duurzaam te maken.

Toegankelijkheid sportpark

Over het thema Toegankelijkheid vindt er met de gemeente nog nader overleg plaats over de toegang en bereikbaarheid van het Sportpark. Dit is mede gebaseerd op advies van het Platform Gehandicaptenbeleid Coevorden. Aangezien achterstallig onderhoud op het Sportpark ook nog een rol speelt naast het creëren van voornoemde ‘openheid’, is met de gemeente het volgende afgesproken:

Rondom de velden wordt waar nodig tot maximaal 30% van de bossingels gedund in zowel de struik- als boomlaag. In het belang van het park is het uitgangspunt: het stimuleren van variatie in leeftijd en soorten (biodiversiteit). Het streven is het feitelijke kap- en snoeiwerk aan de singels zo ver mogelijk voor 15/3/2020 af te ronden, en anders binnen het volgende seizoen.

Na een periode van minstens 5 jaar wordt opnieuw bekeken waar aanvullend moet worden gedund in de struik- en boomlaag. Wederom tot een maximum van 30% van de huidige bossingels.

Voor wat betreft de plantsingel, gelegen tussen veld 2 en de toegangsweg, gaat de gemeente een kapvergunning aanvragen waarbij binnen die vergunning in principe alles verwijderd kan worden. Dit vanwege de wens om een fiets-/voetpad achter veld 2 aan te leggen, bedoeld om de verkeersstromen naar het sportcomplex op termijn (2021 e.v.) te gaan scheiden. Afhankelijk van het definitieve ontwerp/dwarsprofiel wordt bekeken waar mogelijk nog een waardevolle boom kan blijven staan.

Begin 2020 zullen binnen ’t Grootveldoverleg de plannen met betrekking tot de Toegankelijkheid nader worden besproken.

Dalen, 18 december 2019
namens de VV Dalen/werkgroep VVV
Folkert Sinnema