Drie lintjes in Dalen

Vandaag, de laatste werkdag voor Koningsdag, reikte burgemeester Bert Bouwmeester de jaarlijkse Koninklijke onderscheidingen uit. Drie ervan kwamen terecht in Dalen.

Janny Fledderus

Foto Janny Fledderus met Koninklijke onderscheiding


Mevrouw Janny Fledderus-Strijker (78) uit Dalen was van 1984 tot 2012 vrijwilliger bij de protestantse kerk in Coevorden. Ze was secretaris van de werkgroep van de tweedehandswinkel De Koppel en stond zelf ook in de winkel. Tevens was ze diaken en lid van de werkgroep zending werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Sinds 1994 is ze voorzitter van de bridgeclub van de Vrouwen van Nu, afdeling Dalen. Ze organiseert bijeenkomsten en geeft bridgecursussen. Tevens begeleidt ze de culturele groep van Vrouwen van Nu. Van 2002 tot 2012 was zij vrijwilliger bij de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Ze begeleidde de vakantieweken voor mensen met een lichamelijke beperking of zwakke gezondheid. Ze was medeverantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg en de begeleiding tijdens de activiteiten. In ontmoetingscentrum De Hoeksteen in Coevorden helpt ze bij activiteiten. Zij is daarnaast vrijwilliger bij Hospice ‘Huis van Heden’ in Emmen. Ze ondersteunt en begeleidt de gasten in hun laatste levensfase.

Henny Staal

Foto Henny Staal met Koninklijke onderscheiding

Henny Staal (68) uit Dalen werkte sinds 1995 als verpleegkundige bij de zorggroep Acanthis/Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe. Zij was sinds 2005 coördinator van hospice ‘t Huis van Heden’ in Emmen. Zij gaf leiding aan de vrijwilligers, die zij coachte en begeleidde. Zij voerde de intakegesprekken en de gesprekken met de huisartsen, kerkelijke instanties en uitvaartondernemingen. Ze organiseerde mede de jaarlijkse deelname aan NL-Doet, was actief betrokken bij de nieuwsbrieven en de website en fungeerde als aanspreekpunt voor de pers. In haar vrije tijd droeg mevrouw Staal zorg voor de nazorg aan de nabestaanden, overlegde zij met de artsen die overdag niet bereikbaar waren, begeleidde zij de vrijwilligers die vragen hadden en verzorgde extra scholingsbijeenkomsten. Momenteel is zij gastvrouw in de hospice. Zij was verder medeoprichter van de telefonische hulpdienst ‘Tegen haar wil’, gericht op slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld. Tot 2001 was zij er vrijwilliger. Zij bood een luisterend oor, stuurde de vrijwilligers aan en leidde de organisatie.

Tanja Klip

Foto Tanja Klip met Koninklijke onderscheiding

Tanja Klip-Martin (66) ut Dalen was oorspronkelijk werkzaam als freelance kunsthistoricus. In 1981 kreeg zij de Mr. J.W. Frederiksprijs van de Nederlandse Vereniging van Kunsthistorici. Zij is sinds 1998 actief als openbaar bestuurder. Van 2002 tot 2005 was zij wethouder voor de gemeente Coevorden. Als gedeputeerde van de provincie Drenthe (2006-2012) beheerde zij de portefeuilles milieu, bodem, klimaat, energie en waterbeleid.
Sinds 2012 is zij dijkgraaf bij Waterschap Vallei en Veluwe en is lid van de Mijnraad van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij heeft dit waterschap omgevormd van een klassieke beheerorganisatie naar een midden in de samenleving staande overheid met een langetermijnperspectief en een innovatief karakter. Zij speelde een belangrijke rol bij de bestuurlijke vernieuwing.
Daarnaast richtte zij zich met name op de samenwerking met kennisinstellingen om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren en de verbinding te zoeken met jong talent. Zij verzorgde lezingen voor de studenten van onder andere de Hogeschool Van Hall Larenstein en de Rijksuniversiteit Groningen en sprak op conferenties. Tevens werkte zij actief mee aan diverse publicaties in samenwerking met onderwijsinstellingen. Met Van Hall Larenstein zette zij een samenwerkingsovereenkomst op, waardoor tientallen studenten afstudeerden bij het Waterschap Vallei en Veluwe en een aantal van hen vervolgens een watertraineeshipprogramma volgde.
Verder stimuleerde Klip de universiteiten in Wageningen, Utrecht en Amsterdam tot het doen van onderzoek naar de achtergronden van de maatschappelijke vraagstukken en het op een toegankelijke wijze presenteren van de resultaten. Dat heeft er onder andere toe geleid, dat er onder jongeren meer kennis is van het water- en klimaatvraagstuk en dat meer jongeren gekozen hebben voor een technische studie op het terrein van water en klimaat. 
Sinds 2008 is zij ambassadeur van het Initiatief Bewust Bodemgebruik. Het initiatief wil de maatschappelijke dialoog over (het gebruik van) de bodem en het grondwater stimuleren. Ze introduceerde het begrip ‘grensontkennende samenwerking’, waarbij de waterschappen steeds vaker de samenwerking zoeken met andere regionale overheden. Zij realiseerde mede dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een brede benadering koos voor de Rijksstructuurvisie Ondergrond. Verder geeft zij lezingen en geeft interviews aan vakbladen. Als lid van de Mijnraad van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ze bijgedragen aan tal van adviezen en de professionalisering van de raad.