Bomen kappen, waarom eigenlijk?

Bij ons, de Werkgroep Groen van Dorpsbelangen Dalen, is  gebleken dat er wat onduidelijkheid is over het kappen van bomen in Dalen en omgeving. Daarom willen we u informeren over het kapbeleid van de gemeente Coevorden.

Achterstallig onderhoud

De gemeente kampt met groot achterstallig onderhoud van bomen en beplanting langs wegen en in groenstroken in sommige woongebieden. Hierdoor wordt er nu relatief veel gekapt. Bijvoorbeeld langs wegen zoals de Achterloo en de Benterdijk. Hier wordt de bomenrij uitgedund om de bomen die blijven staan, meer ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Doe je dat niet dan kunnen de bomen geen mooie kroon vormen en blijven het van die lange slierten zonder duidelijke kroon. Voordeel is ook dat de onderbegroeiing weer meer licht krijgt om te groeien. Om de onderbegroeiing te bevorderen worden waar nodig struiken geplant. De bomen die blijven staan, worden gesnoeid om te voorkomen dat het verkeer wordt belemmerd en takken op passerende auto’s vallen.

Voor groenstroken in woonwijken geldt hetzelfde, ook hier worden bomen gerooid, waarbij rekening wordt gehouden met de overlast van overhangende takken, afvallend hout enz. Ook hier krijgt de onderbegroeiing weer kans om te groeien.

Zieke bomen

Een andere reden voor het kappen van veel bomen is minder mooi, en wel omdat de bomen ziek zijn en op den duur een gevaar vormen voor de omgeving. Helaas worden veel kastanjebomen in of nabij  het centrum gerooid omdat ze de kastanjeziekte hebben of geïnfecteerd zijn met  een zwam. Zo ook de 5 kastanjes langs het spoor, die door Prorail zijn gekapt. Bekeken wordt of hiervoor struiken in de plaats kunnen komen. Ook de mooie kastanje voor het station schijnt ziek te zijn.

Wij dringen er bij de gemeente op aan, bomen te herplanten op dezelfde plaats  of anders op een andere geschikte plaats. 

Soms moeten bomen wijken voor woonbebouwing zoals bij de Spinde. Hier worden 13 bomen gekapt om de nieuwbouw mogelijk te maken. De Koningslinde wordt verplaatst naar de Beukenhof. Ook hierbij zal worden bekeken of er nieuwe bomen kunnen worden geplant.

Hopelijk is hiermee meer duidelijkheid verschaft waarom de bomen worden gekapt en dat er ook iets voor terugkomt.

Namens de Werkgroep Groen van Dorpsbelangen Dalen

Henk Kamping