Kindergedicht IJsjes

IJsjes

IJsjes moet je vlugger eten
dan een vlieg kan vliegen.
Sneller dan de allersnelste
leugenaar kan liegen.

Sneller dan een bal kan rollen.
Sneller dan een hond kan hollen.
Sneller dan een tol kan tollen.

Vlugger dan de vlugste bussen
en de snelste treinen.
IJsjes moet je sneller eten
dan de zon kan schijnen.

Bette Westera